Erzurum Teknik Üniversitesine aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:
•    Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin resmi kurumlardan alınan onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

•    Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin resmi kurumlardan alınan onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre Word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır.
Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular https://iglo.erzurum.edu.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Zamanında yapılmayan, eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla ve fiziksel olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Açıklamalar:
1)    Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
2)    Adayların mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
3)    Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
4)    Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.
5)    Belirtilen şartları   taşımayan   ve   süresi   içinde   yapılmayan   başvurular   dikkate alınmayacaktır.
6)    Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
7)    Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
8)    İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanı" her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir.
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN ŞARTLARI

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI
DERECE ADET ÜNVAN İLAN ŞARTI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği 3 1 Dr. Öğr. Üyesi Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yapmış olup sanal gerçeklik ve makine öğrenmesi yaklaşımı analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 3 1 Dr. Öğr. Üyesi Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olup bariatrik cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi


3


1

Dr. Öğr. Üyesi
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalında yapmış olup toplum tabanlı afet yönetimi ve afet kültürü ile ilgili çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği 1 1 Prof. Dr. Doçentlik ünvanını mekanik anabilim dalından almış olup dijital görüntü korelasyon tekniğiyle havacılık alanında kullanılan kompozit yapıların mekanik karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği Yapı 1 1 Prof. Dr. Doçentliğini yapı alanında almış olup hafif çelik yapılar alanında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
Ulaştırma 3 1
Dr. Öğr. Üyesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ulaştırma alanında yapmış olup akıllı ulaşım sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İç Mimarlık İç Mimarlık 3 1
Dr. Öğr. Üyesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında doktora yapmış olup iç mekân tasarımında çocuk ve yaşlı kullanıcılar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoteknoloji 1 1 Prof. Dr. Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanından almış olup antibiyofilm polipeptitler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

(ZİNET GÜLER)