Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek; bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Doçent unvanını almış adaylar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dalında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak. 

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI ÜNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Müzik Eğitimi Profesör 1 Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak. Öz- düzenleyici öğrenme ve başarı yönelimleri konularında çalışmaları olmak.
Sınıf Eğitimi Doçent 1 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak. Sınıf eğitiminde öğretmen kimlikleri ve matematiksel modelleme alanlarında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Periodontoloji Doçent 1 Periodontoloji alanında doçentliğini almış olmak.
Farklı periodontal durumlarda belirteç tayini ve rejeneratif tedavi yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Hat Sanatı Doktor Öğretim Üyesi 1 Geleneksel Türk Sanatları anasanat dalında sanatta yeterlik veya doktora yapmış olmak.Hat sanatı alanında çalışması olmak.
Çizgi Film ve Animasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Çizgi Film ve Animasyon, Film Tasarımı, Grafik veya Sanat ve Tasarım alanlarının birinde doktora yada sanatta yeterlik yapmış olmak.Çizgi Film ve Animasyon alanında çalışması olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Belegati Doktor Öğretim Üyesi 1 Arap Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Modern Arap Şiiri ve Edebiyatı, Kur'an-ı Kerim ve Belagat alanlarında çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Bina Bilgisinde doktora yapmış olmak.
Mimarlık kuramı ve araştırma temelli mimarlık pratikleri üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Hidrolik Profesör 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Yeraltı suyu akımı ve katı madde taşınımı konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Sinirbilimleri ve üreme sistemi konularında çalışmaları olmak.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.Kırım Kongo hemorajik ateşi ve viral hepatitler konusunda çalışmaları olmak.
Radyoloji Profesör 1 Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Lipodistrofi konusunda çalışmaları olmak.
Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak. Vitreoretinal cerrahi alanında çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak.Hematoloji alanında doçentliğini almış olmak. Graft versus host hastalığı, kök hücre mobilizasyonu ve fotoferez konularında çalışmaları olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak. İzokinetik kuvvet ve biomateryaller üzerine çalışmaları olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak. İnflamatuvar bağırsak hastalığı olan çocuklarda vücut kompozisyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıklar yan dal uzmanı olmak. Çocuk immünolojisi ve besin oral imünoterapisi konusunda çalışmaları olmak.
Göğüs Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Lenfosit proliferasyon test uygulamaları konusunda çalışmış olmak.
Genel Cerrahi Doktor
Öğretim Üyesi
1 Genel Cerrahi uzmanı olmak.Karın zarı kanserleri üzerine çalışmaları olmak.
Acil Tıp Doktor
Öğretim Üyesi
1 Acil Tıp uzmanı olmak. Reboa uygulamaları hakkında eğitim almış olmak.
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. Rinoloji alanında çalışmaları olmak.
İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ
Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji (*) Profesör 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçentliğini almış olmak.
Tümör baskılayıcı mekanizmalar ve CRISPR genom mühendisliği üzerine çalışmaları olmak.
Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji (*) Profesör 1 Biyoloji alanında doçentliği almış olmak. Biyoenformatik ve transpozonlar üzerine çalışmaları olmak.
Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji (*) Doçent 1 Biyomühendislik alanında doçentliğini almış olmak.
Biyoproses mühendisliği, mikrobiyal enzim üretimi ve optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

(ZİNET GÜLER)