DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN 31 KALEM CİHAZ ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi için 31 Kalem Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1075463
1-İdarenin
a) Adı
:
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi
:
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882173541 - 4882173601
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Diş Hekimliği Fakültesi için 31 Kalem Cihaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
31 Kalem cihaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Batman Üniversitesi Rektörlüğü Batıraman Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalanması muteakip 30 gün içerisinde teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
02.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Batman Üniversitesi Rektörlüğü Batıraman Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Satınalma Birimi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli firmalar “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’ne  sahip olacaktır. Belge bilgileri yeterlilik tablosunda beyan edilecektir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.  Teknik şartnamede belirtilmesi halinde Garanti süresince yıllık %95 Uptime garantisi verilecektir. Bu belgeyi sunacaklarına dair taahhüt bilgisini Yeterlik tablosunda beyan edecektir.İhale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında bu taahhüt belgesi istenecektir.
2- İstekli firmalar teklif etmiş oldukları cihazlarla ilgil olarak garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı, yedek parça temini ve servis garantisini ve imalatçı firmanın vermiş olduğu 10 yıllık yedek parça ve servis temini garantisini vereceklerdir.Bu belgeyi sunacaklarına dair taahhüt bilgisini Yeterlik tablosunda beyan edecektir. İhale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında bu taahhüt belgesi istenecektir.
3- Garanti süresi içerisinde her türlü servis ve bakım hizmeti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli firma, ihale tarihi itibariyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya UTS (Ürün Takip Sistemi) ne  kayıtlı olmak zorundadır. İstekli, ürünün üreticisi ve/veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sistemi 'nde kayıtlı numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde  ithalatçı veya üreticinin ürünlerine ait bayi olduklarını gösterir belgeyi sunacaktır.
b) İsteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdırlar. (Birim fiyat teklif cetvelindeki  sıra numarasını  ÜTS çıktılarının  üzerinde belirteceklerdir.)
c) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını vermeleri zorunludur.
ç) İstekliler, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve Ürün Takip numarasını (ÜTS), birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek sunacaktır.
d) Yerli malı teklif eden istekliler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklar ve beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin bildirimden sonra Yerli Malı Belgelerini üzerinde hangi malzemeye ait olduğuna dair ihale sıra numarasını belirterek idareye sunacaklardır.
Yukarıda istenen belgeler/bilgiler yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilmesi zorunludur. Yeterlilik Belgesi tablosu uygunluk kontrolünden sonra idaremiz tarafından yapılan tebligata ilişkin belirlediği tarih ve saate kadar istekliler beyan edilen belgeleri İhale Komisyonuna sunacaktır. Beyan edilecek olan belgelerde Yeterlilik Bilgileri Tablosunda eksiklik olması durumunda isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik şartnamenin ilgili maddelerini karşıladığına dair orjinal katalog veya broşür teklif ekinde sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01905503