Bursa Teknik Üniversitesine bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  kapsamında  sözleşmeli  personel  olarak  istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel  ve  özel  şartları  taşıyanlar  arasından 2022  KPSS  (B)  grubu puan sıralaması  esas  alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 6 (altı) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
1. BAŞVURU TAKVİMİ
1.1.Başvuru Takvimi

Başvuru başlangıç tarihi 14 Ağustos 2023 Pazartesi
Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2023 Pazartesi
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi 01 Eylül 2023 Cuma
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi www.btu.edu.tr
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi 15 Eylül 2023 Cuma Saat 17.00
Açıklama Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerektiğinde ilanı iptal edebilir.


1.2. BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ
-   Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-   Adaylar sadece ilan no belirterek tek bir ünvana başvuru yapabilecekler. Birden fazla ünvana başvuru yaptığı tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN
NO
POZİSYON ADET KPSS YILI
TÜRÜ/ PUANI
ÖZEL ŞARTLAR
2023-
2/1
Büro Personeli 1 2022 KPSS (P93)
Ön Lisans (En az 60 puan)
-Büro  Yönetimi,  Büro  Yönetimi  ve  Sekreterlik,  Büro Yönetimi  ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi programların herhangi birinden mezun olmak.
- SGK tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla Sekreterlik veya  Yönetici  Asistanlığı  alanında  en  az  1  (bir) yıl  tecrübe  sahibi olmak.
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak
2023-
2/2
Büro Personeli 1 2022 KPSS (P3)
Lisans
(En az 60 puan)
-Herhangi bir lisans mezunu olmak,
-Resmi kurumlardan alınmış Sosyal Medya Eğitimi sertifikasına sahip olmak,
- SGK tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla Habercilik alanında en az 5(beş) yıl iş deneyimine sahip olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
2023-
2/3
Büro Personeli 1 2022 KPSS (P94)
Ortaöğretim (En az 60 puan)
-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,
-Resmi kurumlardan alınmış Animasyon ve Photoshop sertifikalarına sahip olmak,
-Resmi Kurumlardan Haber Yazma Tekniği ve İnternet Gazeteciliği eğitimlerini almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
2023-
2/4
Büro Personeli 1 2022 KPSS (P3)
Lisans
(En az 60 puan)
-İnsan Kaynakları lisans mezun olmak,
-SGK tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak,
-Etkili iletişim teknikleri ve Etkili sunum teknikleri sertifikalarına sahip olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,
- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
2023-
2/5
Teknisyen (Erkek) 1 2022 KPSS (P94)
Ortaöğretim
(En az 60 puan)
-Mesleki  veya  Teknik  Liselerin  Elektrik-Elektronik  Teknolojisi alanı Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olmak,
-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,
- Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
2023-
2/6
Destek Personeli* (Garson)/ Erkek 1 2022 KPSS (P94)
Ortaöğretim (En az 60 puan)
-Meslek Liselerinin Servis alanı/dalı mezunu olmak ya da herhangi  bir  Ortaöğretim  kurumu  mezunu  olup  Servis Elemanı, Garson veya Komi olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek,
-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,
- Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.


3. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
3.1.Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
-   Sözleşmeli   başvuru   formu   (şahsen   yapılacak   başvuru   esnasında   Personel   Daire Başkanlığınca verilecektir)
-   2022 KPSS sonuç belgesi,
-   2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
-   Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan barkodlu belgeler kabul edilir.)-
-İlan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla belge veya sertifikaların aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,
-   Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan barkodlu belgeler kabul edilir.)
-   Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan barkodlu belgeler kabul edilir.)
-   Diploma  veya  mezuniyet  belgesi, (e-Devletten alınan barkodlu belgeler  kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.
4. GENEL ŞARTLAR
4.1.7 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
4.2.Lisans  mezunları  için  2022  KPSS  P3,  Önlisans  mezunları  için  2022  KPSS  P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4.3.“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum   ve   kuruluşlarının   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   yeniden   istihdam   edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
4.4.Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan  emeklilik   veya   yaşlılık   aylığı almamaları gerekmektedir.
4.5.Adayların açık öğretim hariç herhangi bir örgün öğretim kurumunda öğrenci olmaması gerekmektedir.
4.6.Adayların  herhangi  bir  kamu  kurum  veya  kuruluşundan  ihraç  edilmemiş  olması gerekmektedir.
4.7.Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca  denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
4.8.7315    sayılı    Güvenlik   Soruşturması   ve    Arşiv    Araştırması   Kanunu   uyarınca yaptırılacak  olan  arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4.9.*Destek personeli  pozisyonunda  istihdam  edilecek  personel  basit  bakım  ve  onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, şoförlük dışındaki dağıtım ve taşıma hizmetleri ile her türlü temizlik hizmetlerini yürütecektir.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
5.1.Atanmaya  hak  kazanan  adaylara  ilişkin  asıl  ve  yedek  listeleri  ile  istenilen  belgeler Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden  itibaren  15  Eylül  2023  Cuma  günü  mesai  saati  bitimine  kadar  istenen  belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5.2.İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3.KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer  alan  sözleşmeli  pozisyona  yerleştirmede  tek başına  hak kazandırmaz.
5.4.Eksik   evrak,   yanlış,   yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunanlar   ile   bilgilerindeki tutarsızlıklar  yüzünden  değerlendirmeye  alınmayan  adaylar  bu  durumdan  dolayı  bir  hak  iddia edemeyecektir.
5.5.Gerçeğe   aykırı  belge   verenler  ya   da  beyanda  bulunanlar  hakkında   yasal  işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.6.Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılamayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.