BÜRO MOBİLYALARI SATIN ALINACAKTIR
BATMAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Büro Mobilyaları Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/894369
 1-İdarenin
a) Adı
:
BATMAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
SIRINEVLER MAH. ATATÜRK BULV. 2 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882132759 - 4882131720
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Büro Mobilyaları Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
12 Kalem Büro Mobilyaları Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Batman Belediyesinin belirleyeceği yerler Batman/Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme süresi 25 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlanılmış sayılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
04.10.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Batman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
 a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli bayi ise bayilik belgesi veya yetkili satıcı olduğuna dair belge
Yukarıda istenen belgeleri;
Aday veya istekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen belgeleri sunacak.
Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının belgelerini sunacak.
Bu belgelerin ihale tarihinde veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- TS EN 14073-2 , TS EN 527-1 , TS EN 1023-2, TS EN 1334 , TS EN 12520 , TS EN 12521 ,  TS EN 12727 , TS EN 14749
2- TS EN 16139 : 2013                   
3- TS 18001 : 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
4- T.C. Ekonomi Bakanlığınca yürütülen  TURQUALİTY Destek Programı kapsamında desteklenen bir mobilya firması olması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.
Yukarıda istenen belgeleri;
**Aday veya istekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen belgeleri,
**Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının belgelerini sunabilir.
**iş ortaklığında ortakların biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın yeterli kriteri sağlanabilir.
Bu belgelerin ihale tarihinde veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif edeceği ürünlere ait teknik özellikleri ve resimleri gösteren katalog yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeleri zorundadır. Beyan etmeyenlerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü Büro mobilyaları işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01888403