Batman Üniversitesi Rektörlüğü
Kantin Kiralama İhale İlanı

Üniversitemiz Batı Raman ve Merkez Kampüsünde bulunan kantin-kafeterya-büfe kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İDARE BİLGİLERİ
 • Adı: Batman Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Adresi: BATÜ Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-BATMAN
 • Telefon: 0488 217 4051        Fax: 0488 217 3601
 • Elektronik Posta Adresi: [email protected]
 1. İhale Konusu İşin Niteliği: Batman Üniversitesi Rektörlüğü Üniversitemizin Merkez ve Batı Raman Kampüslerinde bulunan kantin-kafeterya-büfenin 3 (üç) yıllığına kiralanması işi.   
 2. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların idarece onaylı ihale dökümanını satın alması zorunludur. Doküman bedeli 150 TL dir.
  İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale doküman bedelini Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıflar Bankası Batman Şubesi nezdindeki IBAN: TR470001500158007299678709 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.
 3. Taşınmazların İhale Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres
BATÜ Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi-SKS İhale Bürosu
Tarih ve Saati
31.07.2023  -  Saat: 10:00
İhale Usulü
2886 sayılı DİK 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü Uyarınca
Tahmini Bedel (yıllık)
319.265,10 TL (%20 KDV Hariç) muhammen bedel ile 1 (bir) Yıllık - Merkez Kampüs (1 Kantin) (Toplam 130 m2)
Geçici Teminat Miktarı %3
9.577,95 TL
Tekliflerin Sunulacağı Yer
BATÜ Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi-SKS İhale Bürosu
İhalenin Yapılacağı Adres
BATÜ Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi-SKS İhale Bürosu
Tarih ve Saati
31.07.2023  -  Saat: 14:00
İhale Usulü
2886 sayılı DİK 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü Uyarınca
Tahmini Bedel (yıllık)
336.631,18 TL (%20 KDV Hariç) muhammen bedel ile 1 (bir) Yıllık - Batı Raman Kampüs İİBF-Müh. Mim-Fen Edebiyat Fakültelerinde bulunan toplam 3 adet kantin ve Vadi Parkta bulunan 1 adet Büfe (Toplam 522,76 m2)
Geçici Teminat Miktarı %3
10.098,93 TL
Tekliflerin Sunulacağı Yer
BATÜ Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi-SKS İhale Bürosu
 1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)
 2. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı’ndan ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kayıtları da eklenecektir. (Tüzel kişi olunması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir.)
 3. İkametgah Belgesi (son 6 ay), SGK Borcu Yoktur Belgesi, Vergi Borcu Yoktur Belgesi.
 4. Geçici teminat ve doküman bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı (Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıflar Bankası Batman Şubesi nezdindeki IBAN: TR470001500158007299678709 nolu hesabına).
 5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; (ilgili odalara kaydı olmayan kişi, ihaleyi kazanan yüklenici olması durumunda sözleşme düzenlendikten sonra bir ay içinde oda kayıt belgesini idareye ibraz etmek zorundadır).
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a. ve b. Maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişilerin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3.  Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a. ve b. maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge,
 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ından Üniversitemizce tahakkuk ettirilen (kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) borcu yoktur yazısı veya belgesi sunulması zorunludur.
 3. Türkiye Cumhuriyeti Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kantin-kafeterya-büfe işlettiğine dair en az 2 (iki) yıllık iş deneyim belgesi.
 4. İsteklilerin; kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri, kurumun ürün satış fiyat listesine riayet edeceği ve amacına uygun kullanacağı kabul edilir, aksi durumda ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.
 5. İhaleden doğan ödenmesi gereken vergi, resim, harç kiracı tarafından karşılanacaktır.
 6. İhaleye katılamayacak olanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir.
 7. İhaleye iştirak edenler kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.
 8. İhaleye Batı Raman ve Merkez Kampüsteki Kantinler için ayrı ayrı teklif 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile verilecektir. İstekliler birden fazla ihaleye farklı dosya ve evraklarını hazırlayıp katılabilirler.
İhale ilanına ve dokümanlarına Üniversitemiz https://batman.edu.tr/Birimler/sks adresinde duyurular kısmından ulaşılabilir.
İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel istekliler, talep edilen belgeleri hazırlayarak Merkez Kampüs kantin için en geç 31.07.2023 Pazartesi günü saat 09:00’a kadar, Batı Raman Kampüsü İİBF-Müh. Mim-Fen Edebiyat Fakültelerinde bulunan kantinler ve Vadi Parkta bulunan büfe için en geç 31.07.2023 Pazartesi günü saat 13:00’a kadar Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                               İLAN OLUNUR   
 
#ilangovtr Basın No ILN01862219