Batman Üniversitesinin  birimlerine  09  Kasım  2018  tarihli  ve  30590  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş  Sınavlarına  İlişkin Usul  ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik" hükümleri  uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş  yaşını doldurmamış olmak gerekir.

4- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci  fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı  dil dersini  vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  (Değişik  ibare:RG-18/5/2021-31485)  85  puan  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. (ZİNET GÜLER)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN