MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İÇİN GENEL AMAÇLI KBB CERRAHİ ALET SETİ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Genel Amaçlı KBB Cerrahi Alet Seti Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/471973
1-İdarenin
a) Adı
:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Batman İli Sağlık Müdürlüğü (Kültür Mahallesi Üniversite Cad. No:21) Merkez/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Müdürlüğümüze Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Genel Amaçlı KBB Cerrahi Alet Seti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Set Cerrahi El Aletleri Alımı(1 Sette 100 Kalem bulunmaktadır.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Malın/İşin teslim süresi 45 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 45 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
5 takvim günü içinde işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
07.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Batman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- İstekli firmalar ihale tarihi itibariyle teklif etmiş oldukları ürünlere ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu belgelendireceklerdir. Teklife esas ihale konusu malzemelerin teknik şartnamesinde farklı ebat/boyutların belirtilmesi durumunda da her bir ebat/boyut için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna ilişkin detaylandırılmış ihale sıra no’su ile belirtilen belge/ belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
- İstekli firmanın üretici veya ithalatçı (tedarikçi) bir firmanın bayisi olarak teklif vermesi durumunda; Teklife esas ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın üreticisinin veya ithalatçısının (tedarikçisinin) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya ithalatçının (tedarikçinin) bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) ait internet sayfasından alacakları ana ekran görüntüsü çıktılarına (kaşe, imza yaparak ve ihale sıra no’su belirtilerek) ait bilgileri yeterlik tablosunda belirteceklerdir. İstekli firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) ait internet sayfasından alacakları Taahhütname vb. internet çıktıları kabul edilmeyecektir.
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ne ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
- Cerrahi aletlerden garanti süresi içinde bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerin 45 gün içinde yenileri ile değiştirilecektir.
- Cerrahi aletlerin bakım ve kullanım kılavuzu olmalıdır. Cerrahi aletler teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Üretici firmanin verdiği, gerektiğinde servis hizmeti verebileceğine dair yeterlilik belgesi olmalıdır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
-Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi  zorunludur.
-Aletler yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tıp onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Sanayi Sicil Belgesi sunacaklardır. Sanayi Sicil Belgesinde KBB Cerrahi aletlerinin üretildiği belirtilmelidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İstekli firmalar; teklif verdikleri kalemler için 1 adet numune sunacaktır.(Sette ki tüm kalemler için 1 adet numune istenecektir.) İlgili setin teknik şartnamesinde sette olması gereken cerrahi el aletleri belirtilmiştir. 
- Getirilecek olan numuneler kapalı bir kutuda olmalı. Numunelerin üzerinde sıra numaraları ve firmayı tanımlayıcı bilgiler olmalıdır.
- Teklif edilen cerrahi aletler için şartnamede ilgili kalemler şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı istekli firmaların vereceği, üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren katalog ve broşürlerdeki bilgiler ile de teyid edilecektir. İstekli firmaların verdikleri katalog ve broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebad ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması gerekmektedir.
- İstekli/aday firmalar; tüm kısımlar için teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaraları bu belgede belirtilmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01832845