TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
BATMAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Temizlik Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/495549
1-İdarenin
a) Adı
:
BATMAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
SIRINEVLER MAH. ATATÜRK BULV. 2 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882132759 - 4882131720
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Muhtelif Temizlik Malzemesi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
72 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Batman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belirleyeceği yerler
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacak olup işin süresi 30 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
13.06.2023 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Batman Belediyesi İhale Bürosu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İsteklilerin (67-68.-69.-71. ve 72. numaralardaki ürünler hariç) için her bir ürün için birer adet numune  sunmaları gerekmektedir. Numuneleri  Ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren  1. ve 2. firmaların tevsik edici belgelerle birlikte sunmaları gerekmektedir. Sunmayanların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
67-68.-69.-71. ve 72. numaralardaki ürünler için; Şekil marka ve özellikleri anlaşılabilir olmak şartıyla  resim, resim fotokopisi veya kataloğu, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerekmektedir. Ürünlere ait teknik özellikleri anlaşılır resim veya kataloğu  ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren  1. ve 2. Firmaların tevsik edici belgelerle sunmaları gerekmektedir. Sunmayanların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01830467