BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI


1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemize ait Pazaryeri Mahallesi İlçe Otogarında bulunan her biri 20 m² alandan oluşan 30 adet yazıhane, her biri 20 m² alandan oluşan 8 adet Dükkan, her biri 109,21 m² alandan oluşan 2 adet Lokanta, 220 m² alana sahip 1 adet Kafeterya 12 kabinden oluşan 78 m² 1 adet Bay Bayan WC si, 2886 Sayılı kanunun 35. Maddesinin a bendi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10 (On) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.
2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ: Kiralama İhalesi 14.02.2024 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayarak 5 dakika ara ile Batman Belediyesi Konferans salonunda yapılacaktır. 
3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:
S/No
Cinsi
Adedi
Numarası
Mevcut Durumu
Muhammen Bedeli ilk yıl
Geçici Teminat
1
YAZIHANE
30
A Blok1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
B Blok1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
C Blok1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
20
Kiradalar
7 Tanesi Boş

13.200

1.400
2
DÜKKAN
8
E Blok 2-3-4-5-12-12A-12B-12C
24.15
Kiradalar
15.000
1.500
3
LOKANTA
2
E Blok 1 ile 6
109.21
Kiradalar
27.000
2.700
4
Kafeterya
1
G Blok
220
Kirada
102.000
10.200
5
Bay Bayan WC
1
H Blok
78
Kirada
29.400
3.000

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:
İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kiralama biriminde bedelsiz görebilir, ihaleye girecek iştirakçilerin Taşınmaz mal kira şartnamesini Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (Beşyüz) Türk Lirası ücret karşılığında satın almaları zorunludur.
5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:
1) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge
2) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz
     Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Evrak alınarak (T.Halk Bankası TR 520001200967500016000020)   Hesabına yatırılacaktır.
3) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.
 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge
6) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı
7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri
8) Yazıhane ihalesine gerçek kişiler katılamaz, Tüzel kişiliklerden istenen belgeler Ticaret sicil Gazetesi, Sicil kayıt sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi levhası, D-4/D-1 Yetki belgesi, Kooperatif yetkililerinin kimlik fotokopisi ile noter tasdikli imza sirküsü.  
9) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
10) İştirakçilerin teklif dosyalarını en geç 13/02/2024 tarihinde saat 17.00’ ye kadar F Blok İdare binasında bulunan İlçe otogarı şefliğine teslim etmesi zorunludur.
11) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 İlan olunur.                                                                                                  
#ilangovtr Basın No ILN01973768