BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/114 KARAR NO : 2022/791 Davacı SELİM BAĞDU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile; Batman İli, Beşiri İlçesi, Kobin Mahallesi, Cilt No:1, Hane No:372, BSN:8"de nüfusa kayıtlı Süleyman ve Mekiye oğlu, 17/06/1983 Beşiri doğumlu, 48379143540 T.C. kimlik nolu Selim BAĞDU ile Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu Berıvan CHEIKHI' nin TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Dava açılırken alınmayan 59,30 TL başvuru harcı ile 80,70 TL karar harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Suçüstü ödeneğinden karşılanan toplam 1.530,60 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
4-Davacı asil kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T'sine göre 9.200-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan masrafın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
6-Karar kesinleştiğinde iki suretinin gereği için Batman Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2023
#ilangovtr Basın No ILN01919672