I. Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin aşağıda Tablo1’de belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Belek Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen asgari niteliklere sahip, tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flaş bellek ile Rektörlüğe,
2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flaş bellek ile Rektörlüğe,
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flaş bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.
II. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) alım ilanı; Üniversitemizin aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3’te’de belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre alım yapılacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı; lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir transkriptleri (e-Devletten alınan karekodlu belge), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Rektörlük/Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Konu hakkında gerekli bilgilere www.belek.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.
ÖZEL ŞARTLAR
• Her aday başvuru şartlarını sağladığı sadece bir bölüm/programa başvuru yapabilir.
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
• Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

TABLO
1
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜM KADRO
SAYISI
KADRO
ÜNVANI
İLAN ŞARTLARI
Sıra 1 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1 Profesör / Doçent /Dr.
Öğr.Üyesi
İç   Mimarlık   ve   Çevre   Tasarımı,   Mimarlık veya  İç  Mimarlık  alanlarının  birinde  doktora
derecesine sahip olmak.
Sıra 2 İnsani Bilimler
Fakültesi
Psikoloji 1 Profesör Psikoloji alanında doçent unvanı almış olmak.
Sıra 3 İnsani Bilimler
Fakültesi
Psikoloji 1 Doçent Psikoloji alanında doçent unvanı almış olmak.
Sıra 4 İnsani Bilimler Fakültesi Psikoloji 2 Dr. Öğretim Üyesi Klinik  Psikoloji,  Psikoloji  veya  Rehberlik  ve Psikolojik   Danışmanlık   alanlarının   birinde
doktora derecesine sahip olmak.
Sıra 5 Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 Profesör / Doçent Kontrol ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim   Sistemleri   Mühendisliği,   Bilgisayar Mühendisliği,   Bilgisayar   Bilimleri,   Yazılım Mühendisliği,      Yapay      Zeka      ve      Veri Mühendisliği,  Bilgisayar  Teknolojisi,  Bilişim Uygulamaları,  Bilgisayar  Donanımı,  Bilişim Sistemleri,   Enformatik   veya   Bilgisayar   ve Öğretim    Teknolojileri    Eğitimi    alanlarının
birinde doçent unvanı almış olmak.
Sıra 6 Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği 2 Dr. Öğretim Üyesi Kontrol ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim   Sistemleri   Mühendisliği,   Bilgisayar Mühendisliği,   Bilgisayar   Bilimleri,   Yazılım Mühendisliği,      Yapay      Zeka      ve      Veri Mühendisliği,  Bilgisayar  Teknolojisi,  Bilişim Uygulamaları,  Bilgisayar  Donanımı,  Bilişim Sistemleri,   Enformatik   veya   Bilgisayar   ve Öğretim    Teknolojileri    Eğitimi    alanlarının
birinde doktora derecesine sahip olmak.
Sıra 7 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
1 Profesör Yönetim   Bilişimi    Sistemleri   veya    Finans
Anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.
Sıra 8 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
1 Dr. Öğretim
Üyesi
Yönetim   Bilişim   Sistemleri    veya    İşletme
alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sıra 9 Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 1 Dr. Öğretim Üyesi Arkeoloji   alanında   doktora   unvanına   sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 2
yıl çalışmış olmak.
TABLO
2
AKADEMİK
BİRİM
PROGRAM KADRO
SAYISI
KADRO
ÜNVANI
İLAN ŞARTLARI ALES YABANCI
DİL
Sıra 1 Meslek
Yüksekokulu
Optisyenlik 1 Öğretim
Görevlisi
Fizik  lisans  mezunu  olup  ilgili  alanda
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
70 SAY MUAF
Sıra 2 Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 2 Öğretim Görevlisi İç   Mimarlık   ve   Çevre   Tasarımı,   İç Mimarlık veya Mimarlık bölümü lisans mezunu    olup    ilgili    alanlarda    tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
70 SAY MUAF
Sıra 3 Meslek Yüksekokulu Aşçılık 1 Öğretim Görevlisi Gastronomi     ve    Mutfak     Sanatları, Konaklama  İşletmeciliği,  Yiyecek  ve İçecek      İşletmeciliği      veya      Gıda Mühendisliği    alanlarından    birinden lisans  mezunu  olmak  ve  Gastronomi ve   Mutfak   Sanatları   alanında   tezli yüksek   lisans   yapmış   olmak   veya Mutfak        Uygulamaları        alanında belgelendirmek         şartıyla         lisans mezuniyeti sonrası en az 4 yıl mesleki
tecrübeye sahip olmak.(*)
MUAF MUAF
TABLO
3
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜM KADRO
SAYISI
KADRO
ÜNVANI
İLAN ŞARTLARI ALES YABANCI
DİL
Sıra 1 İnsani Bilimler Fakültesi Sosyoloji 1 Araştırma Görevlisi Sosyoloji      alanında      yüksek
lisans   veya   doktora   yapıyor olmak.
70 EA 50
Sıra 2 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2 Araştırma Görevlisi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık   veya   İç   Mimarlık alanlarının      birinde      yüksek lisans   veya   doktora   yapıyor
olmak.
70
EA/SAY
50

ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını gösterir belgeleri dilekçe ile sunmaları gerekmektedir.
YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE- CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.
* Aşçılık Programı için 4 yıl mesleki tecrübe şartı sağlayan adaylar ALES belgesinden muaftır. Muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını gösterir belgeleri dilekçe ile sunmaları gerekmektedir.

Duyuru
Başlama Tarihi
Son Başvuru
Tarihi
Ön Değerlendirme
Sonuç Tarihi
Yazılı Sınav
Giriş Tarihi
Sınav Giriş Yeri / Saati Sonuç Açıklama “Nihai
Değerlendirme” Tarihi
29.09.2023 13.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 Yer: (Antalya BELEK Üniversitesi Kadriye Kampüsü/
14.00)
23.10.2023

(ZİNET GÜLER)

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ