Ankara Bilim Üniversitesi ; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği  ve  Ankara  Bilim  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere/programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik/yönerge  hükümlerinde  belirtilen  asgari  başvuru  koşullarını  sağlamaları  ve  aşağıda istenilen   belgeler   ile   Ankara   Bilim   Üniversitesi   Rektörlüğüne   şahsen   veya   posta   yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres                         :  Ankara Bilim Üniversitesi- Maltepe Kampüsü (Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No: 5 Çankaya/Ankara)
Telefon                      :  0 312 397 01 50
Başvuru Tarihi           :  01.09.2023
Son Başvuru Tarihi   : 15.09.2023

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2. Özgeçmiş.
3. İki adet vesikalık fotoğraf
4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6. SGK Hizmet Dökümü.
7. Adli Sicil Belgesi.
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9. İkametgâh
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
11. Yayın listesi
12. Doçentlik belgesi
13. İngilizce  eğitim  veren  bölümler  için  İngilizce  dilinden  en  az  85  puan  alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
14. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD ya  da  taşınabilir  bellek.  /  Doçentler  ve  Doktor  Öğretim  Üyeleri  için  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD ya da taşınabilir bellek.

ÖZEL ŞARTLAR
•   İdarenin  uygun  görmesi  halinde  ilanımız  kısmen  ya  da  tamamen,  her  aşamasında, üniversitemiz internet sitesinde duyurulmak suretiyle iptal edilebilir.
•   Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
•   İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  atamaları yapılmayacaktır.  Adayların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek  ve  hiçbir  hak  talep edemeyeceklerdir.
•   Aynı kadroya müracaat eden adaylardan unvanı yüksek olan aday tercih edilecektir.
•   Öğretim  dili  İngilizce  olan  bölümler  için;  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak ya da “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim- Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesini 7. fıkrası koşullarını sağlamak gereklidir.
•   Duyurular üniversitemiz internet sitesinden yapılacaktır (www.ankarabilim.edu.tr). (Zinet GÜLER)

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı/Program Ünvan Kadro Aranan Nitelikler
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 1 Doktora   derecesini   “Bilgisayar   Mühendisliği” veya   “Yazılım   Mühendisliği”   alanından   almış olmak. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün temel derslerini verebilecek olmak tercih sebebidir.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)
Dr. Öğretim Üyesi 1 Yüksek  Lisans  ve  Doktora  derecelerini  Kimya alanından  almış  olmak.  Proje  bazlı  öğrenme  ve Monte    Carlo    Simülasyonu    gibi    konularda
akademik çalışmaları olmak tercih sebebidir.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
Dr. Öğretim Üyesi 1 Yüksek     Lisans     ve     Doktora     derecelerini Matematik  Geometri  ve  Cebir  alanından  almış olmak.    Görüntü    işleme    alanında    akademik
çalışmaları olmak tercih sebebidir.
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 Lisans  ve  Yüksek  Lisans  ve  derecelerini  Fizik
Mühendisliği  alanından  almış  olmak.  Doktorada tez aşamasında olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
Profesör 1 Doçentlik   unvanını   sosyoloji   alanından   almış olmak.   Akıllı   şehirler,   dijitalleşme   ve   dijital sosyoloji konularında çalışma yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Profesör/ Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi
1 Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Yönetim    Bilişim    Sistemleri    (YBS),    Sayısal yöntemler,  Ekonometri,  Bilgisayar  ve  Öğretim Teknolojileri     alanlarından     birinden     doktora yapmış  olmak  ya  da  YBS  alanında  en  az  iki dönem ders verme tecrübesine sahip olmak üzere YBS ile ilgili alanlardan birinden doktora yapmış olmak.