Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere/programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik/yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
Adres : Ankara Bilim Üniversitesi- Maltepe Kampüsü (Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No: 5 Çankaya/Ankara)
Telefon : 0 312 397 01 50
Başvuru Tarihi : 05.10.2023
Son Başvuru Tarihi : 19.10.2023
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.10.2023
Sınav Tarihi : 26.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.10.2023

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2. Özgeçmiş.
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6. SGK Hizmet Dökümü.
7. Adli Sicil Belgesi.
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9. İkametgâh
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Yayın listesi
2. Doçentlik belgesi
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD ya da taşınabilir bellek. / Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD ya da taşınabilir bellek.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
2. Onaylı lisans (varsa yüksek lisans, doktora) transkript belgeleri.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
2. Onaylı lisans (varsa yüksek lisans, doktora) transkript belgeleri.
3. İngilizce koşulu olması durumunda İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.

ÖZEL ŞARTLAR
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanımız kısmen ya da tamamen, her aşamasında, üniversitemiz internet sitesinde duyurulmak suretiyle iptal edilebilir.
• Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve hiçbir hak talep edemezler.
• Aynı kadroya müracaat eden adaylardan unvanı yüksek olan aday tercih edilir.
• Öğretim dili İngilizce olan bölümler için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak ya da “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesini 7. fıkrası koşullarını sağlamak gereklidir.
• Duyurular üniversitemiz internet sitesinden yapılacaktır (www.ankarabilim.edu.tr)

FAKÜLTE BÖLÜM/ANA BİLİM DALI/
PROGRAM
UNVAN KADRO ARANAN NİTELİKLER
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku/
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Araştırma Görevlisi 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Profesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi 1 Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), Sayısal yöntemler, Ekonometri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) alanlarından birinden doktora yapmış olmak ya da YBS alanında en az iki dönem ders verme tecrübesine sahip olmak üzere YBS ile ilgili alanlardan birinde doktora yapmış olmak. Profesör ya da doçent kadrosu
için doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinden birinden doktora derecesine sahip olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinden birinden doktora derecesine sahip olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 2 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik veya Fizik Mühendisliği Bölümünden birinden lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Yüksek lisans yapıyor, yüksek lisans eğitimini bitirmiş veya
doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Endüstri Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Rektörlük Rektörlük Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 10 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
Rektörlük Rektörlük Doçent 1 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden doktora eğitimini tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını
ilgili alandan almış olmak.

(ZİNET GÜLER)