Adana   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve  Atama  Yönetmeliğine  göre  aşağıda  kadro  unvanı,  sınıfı,  kadro  derecesi,  adedi,  nitelikleri, KPSS  puan türü,  KPSS taban  puanı  ve diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
 

SIRA NO KADRO ÜNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS TÜRÜ KPSS PUANI
1 Zabıta Memuru GİH 9 15 - Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın / Erkek P93 En az 60 Puan
2 Zabıta Memuru GİH 8 15 -Herhangi bir Lisans programından mezun olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın / Erkek P3 En az 60 Puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Adana   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığının   yukarıda   belirtilen   boş   zabıta   memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  zabıta  memuru  kadrosuna  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  40  ıncı  maddesi  ile  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f)  İlan edilen kadrolar için aranan başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
•  İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,  belirtilen asgari  KPSS puanını almış olmak.
•  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen şartların yanı  sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer  alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre,  kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+  -) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.   (boy   ve   kilo   tespitleri   uygulama   sınavına   girmeden   önce   tabip   gözetiminde Belediyemizce yapılacaktır.)
•  Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
•  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
•  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru Sırasında;
Sınava  girmek  isteyen  adaylar,  www.adana.bel.tr  internet  adresi  üzerinden  elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik kartının  fotokopisi,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
b) Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-devlet üzerinden  alınacak  doğrulama  kodlu  mezuniyet  belgesi,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar,  başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte  27/11/2023  -  01/12/2023 tarihi mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/Adana adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
b) Başvurular  şahsen  yapılacaktır.  Posta  veya  diğer  şekillerde  yapılan  başvurular  kabul edilmeyecektir.
c) Adayların boy ve kilo tespitleri  uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde Belediyemizce
yapılacaktır.
d) Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular geçersiz sayılacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
c) Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 11/12/2023 tarihinde Belediyemizin www.adana.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi’’ Belediyemizin  (www.adana.bel.tr)  resmi  internet  adresinden  temin  edilecektir.  Bu belge  sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı sınav  18/12/2023-22/12/2023  tarihleri  arasında  saat  09:00’da  başlamak  üzere  Ziya  Paşa  Mah. Kasım   Gülek   Bulvarı   Mimar   Sinan   Açıkhava   Tiyatrosu   Altı   Seyhan/ADANA   adresinde yapılacaktır.  Sözlü  ve  uygulamalı  sınav,  aynı  gün  içerisinde  bitirilemez  ise  ertesi  gün  devam edilecektir.
Sözlü   ve   uygulamalı   sınav,   aynı   gün   içerisinde   bitirilemez   ise   ertesi   gün   devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır  ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı  sınav,  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50'si,  uygulamalı  sınavın %50'si  alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas  başarı puanı,  Belediye tarafından yapılan sınav puanı  ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz https://www.adana.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir.
Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde,  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz https://www.adana.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav  Kurulu;  sınav  sonunda  personel  alımı  için  ilana  çıktığı  kadrolara  müracaat  eden adayların başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilen kadroların bir kısmını hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılır  ve  bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu  gibi durumları  tespit  edilenlerin atamaları  yapılmış  olsa dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu kişiler  hiçbir hak talep edemezler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav   sonuçlarına,   başarı   listesinin   Belediyemiz   https://www.adana.bel.tr/   internet adresinde ilanından itibaren yedi  gün içinde yazılı  olarak itiraz edilebilir.  İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. (ZİNET GÜLER)