6 KISIM BİYOSİDAL İLAÇ ALIM İŞİ
BATMAN BELEDİYESİ VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Biyosidal İlaç Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1182826
1-İdarenin
a) Adı
:
BATMAN BELEDİYESİ VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
SIRINEVLER MAH. ATATÜRK BULV. 2 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882132759 - 4882131720
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Biyosidal İlaç Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
6 Kalem Biyosidal İlaç Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Batman Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşin Süresi 30 Takvim Günü Olup, Sözleşme İmzalandıktan Sonra 3 Gün İçerisinde İşe Başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme İmzaladıktan Sonra 3 Gün İçerisinde İşe Başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
23.11.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
BATMAN BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
-İstekli; (1.-2.-3.-4.-5.ve 6. Kısımlar ) için Biyosidal ürünün, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘’Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi” ihale tarihi itibari ile geçerli olmalı ve yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdır.
Biyosidal ürünün Sağlık Bakanlığı’nca onaylı Türkçe etiket örneğini yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdır. 
-İlimiz iklim koşulları göz önüne alınarak, biyosidal ürünlerin ısıya karşı duyarlılığından dolayı; olası stabilite sorunlarına ait risklerin yönetilebilmesi için ruhsatlarında 24 aylık stabilitenin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır. Bu ibarenin bulunduğu biyosidal ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Yukarıda belirtilen  Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretlerini yeterlilik bilgileri tablosuna sunmalıdır. Sunmayanların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İstekli; (1.-2.-3.-4.-5. ve.6. Kısımlar )  için üretici veya ithal eden firma tarafından verilmiş ihale yılına ait satış yetki belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdır.
- İstekli, imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler aşağıda verilmiştir. İstekli imalatçı ise aşağıda (a,b,c,ç,d) istenilen belgelerden harhangi birini sunması zorunludur. Bu belgeler aslı veya noter onaylı olmalıdır. Sunmayan İstekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli (3. ve 4. kısımlar) için Teklif edilen ilaçlar için ilgili kısımlarda istenilen özelliklerdeki Toksikolojik ve Ekotoksikolojik yayınlarını yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdır.
Belirtilen Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretlerini yeterlilik bilgileri tablosuna sunmalıdır. Sunmayanların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge Adı
Açıklama
Ürün Garanti Belgesi
istekli 1.-2.-3.-4.-5.ve 6.kısımlar için ürün Garanti Belgesi Yeterlilik Bilgiler Tablosunda sunulacaktır.
Aktif Madde Garanti Belgesi
İsteklinin 1.-2.-3.-4.-5.ve 6. Kısmlar için Aktif Madde Üreticisi tarafından üretici firmaya verilmiş Aktif Madde Garanti Belgesi Yeterlilik Bilgiler Tablosunda Sunulmalıdır.
Güvenlik Bilgi Bilgi Formu
İsteklinin 1.-2.-3.-4.-5.ve 6. Kısımlar için Biyosidal Ürünlerin Vektörle Mücadele Ürünlerine ait mevzuatlara uygun şekilde hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu Yeterlilik Bilgiler Tablosunda Sunulmalıdır.
Tevsik Edici Belgeler
Tevsik Edici belgeler istenirken firmalar bu belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini idareye sunacaklardır. Sunmayanların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01917296