İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BATMAN EAH, GERCÜŞ DH, KOZLUK DH, BEŞİRİ DH, SASON DH`NİN İHTİYACI OLAN 24 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Batman EAH., Gercüş DH, Kozluk DH, Beşiri DH, Sason DH`nin İhtiyacı Olan 24 Kalem Mefruşat Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1490102
 
1-İdarenin
a) Adı
:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Batman İli Sağlık Müdürlüğü (Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21) Merkez/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Batman EAH., Gercüş DH, Kozluk DH, Beşiri DH, Sason DH`nin İhtiyacı Olan 24 Kalem Mefruşat Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
24 Kalem Mefruşat Alımları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Eğitim ve Araştırma Has. Sason Devlet Has. Kozluk Devlet Has. Gercüş Devlet Has. Beşiri Devlet Has.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Malın/İşin sözleşme süresi 12 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay içerisinde yüklenici teslimi sağlık tesisinin resmi siparişi üzerine teslimatı gerçekleştirecektir. Kurumun resmi siparişi sonrası teslimat süresi 10 gündür.
d) İşe başlama tarihi
:
3 takvim günü içinde işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
12.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Batman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
- 4. 20. 22. ve 24. Kalemler için teklif verecek olan firmalar teknik şartnamede belirtilen Kalite Yönetim Belgesi ile alakalı uygunluk belgeleri olmalıdır. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
- 10. 11. 12. 13. 14. ve 15. Kalemler için teklif verecek olan istekliler için; kumaşlar 100 yıkamada antimikrobiyal etkisini devam ettirdiğine dair belge olmalıdır. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan ve en avantajlı teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmalardan ihale komisyonu tarafından belirtilecek tarih ve saatte yeterlik tablosunda beyan ettikleri belgeler ile beraber teklif verdikleri kalemlere ait 1 (Bir) adet numune istenecektir.
- Numuneler ve yeterlik tablosunda beyan edilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ihale komisyonun belirteceği tarih ve saatte tutanak karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü merkezi satın alma birimine teslim edilecektir.
- Numuneler düzenli olmalıdır, numunelerin üzerinde firmayı tanımlayıcı bilgilerin bulunması gerekmektedir.
- Numunelerin üzerinde sıra numarası ve ürün isimleri belirtilecektir.
- Numune getirmeyen firmalar fiyat verdikleri kalemlerde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01954513