2 ADET SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNESİ ALIMI
BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 Adet Sanayi Tipi Çamaşır Yıkama Makinesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/799102
1-İdarenin
a) Adı
:
BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Gültepe Mah. Eflatun Cad. 1 72070 MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882213065 - 4882213068
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
2 Adet Sanayi Tipi Çamaşır Yıkama Makinesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
2 Adet Sanayi Tipi Çamaşır Yıkama Makinesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Malın/İşin sözleşme süresi 24 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 24 ay içerisinde yüklenici teslimi sağlık tesisinin resmi siparişi üzerine teslimatı gerçekleştirecektir. Kurumun resmi siparişi sonrası teslimat süresi 15 gündür.
d) İşe başlama tarihi
:
15
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
17.08.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Teklif verecek olan firmalar T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.
2)İhaleye iştirak edecek olan firmalar Üretici firmaya ait  TS-EN- ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve  TSE HYB belgesini sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1) Teklif edilen cihaz, bileşen aksesuarları ve ek sistemleri en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı süresince, kataloğunda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) yedek parça dâhil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verileceğine dair belge teklif ile birlikte istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından taahhüt edilecektir. Bu belgeye ait bilgiler Yeterlik tablosunda belirtilecektir. 
2) Garanti süresi bitiminden sonra yedek parça dahil ve hariç olmak üzere, katalogda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) servis, bakım ve onarım hizmetlerinin ücretini gösterir belge, istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. Yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca belirtilecektir. 2 (iki) yıllık garanti bitiminden sonraki garanti ve bakıma ait belgeler ve ücretleri sözleşme aşamasında idareye teslim edilecektir. 
3) Cihaza ait 10 (On) yıllık yedek parça fiyat listesi Türk Lirası cinsinden verilecektir. Listenin verildiği tarihten itibaren geçen sürede oluşan enflasyon farkı (TUİK tarafından TÜFE) oranına göre yedek parça fiyatlarına eklenecektir. Bu fiyat listesi istekli firma yetkilileri tarafından imzalı ve kaşeli olarak hazırlayacaklardır. Fiyat listesine ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
4) İstekli/aday firmalar tarafından Yetkili Teknik Servis Listesine ait bilgileri Yeterlik Tablosunda belirtilecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli firmalar; üretici firmaya ait TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İstekli/aday firmalar; teklif verdikleri cihaza ait tüm özellikleri gösteren orijinal ve Türkçe dili ile yazılmış bir adet orijinal katalog/broşür veya dokümanları verecektir. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir
Montaj ; mahallindeki eski makinelerin sökülerek idarenin belirlediği alana nakli,yeni makinelerin montaj ve çalışır durumda teslimi dahildir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01873177