BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

31 Ocak 2014 Cuma 09:36
1318 Okunma
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

LAVRASİT, AKREP, SİVRİ SİNEK VE KARASİNEKLE MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ 

Lavrasit, Akrep, Sivri Sinek ve Karasinekle Mücadele İlacı Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/11103

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÜLTEPE MAHALLESI SILVAN YOLU 7.KM MEVKİİ 72060 BATMAN MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4882180813 - 4882180942

c) Elektronik Posta Adresi

:

batman@batmanozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KARASİNEK İLACI 600 Kg SİVRİSİNEK İLACI 1.700 Litre LAVRASİT İLACI 500 Kg AKREP İLACI 300 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Batman İl Özel İdaresi İhale Bürosu / Destek Hizmetler Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalandıktan sonra 20 gün içerisinde malın teslimatı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Batman İl Özel İdaresi

b) Tarihi ve saati

:

25.02.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

 -İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

-Ayrıca teknik şartnamedeki hususlar geçerlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İlaç orijinal ambalajında sunulacak, ilacın imal tarihi ambalaj üzerinde belirtilecek miadı en az 2 (iki) yıl olacaktır.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasında 6 (altı) aydan fazla süre geçmemiş olacaktır.

İlacın kesin kabulü yapılmış olmasına rağmen depolama veya kulanım aşamasında taahhüt edilen fiziksel, kimyasal veya biyolojik niteliğinin bozulduğunun tespit edilmesi veya gizli ayıbının belirlenmesi halinde söz konusu parti ile temin edilen ilacın tamamı firma tarafından değiştirilecek yada hiçbir hak talep etmeden iade alacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İlacın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı etiket örneği olmalıdır.

ilaçlar Sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış veya aynı amaçla ithaline izin verilmiş olmalıdır.

İlacın bileşimini yapan firma;  bileşimi için kendi ülkesinde Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere aldığı malın geçerli olan onaylı ruhsatı olmalıdır

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

ilaçlar Sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış veya aynı amaçla ithaline izin verilmiş olmalıdır.

İlacın bileşimini yapan firma;  bileşimi için kendi ülkesinde Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere aldığı malın geçerli olan onaylı ruhsatı olmalıdır

İlaçlama hizmet işinde kullanılacak ilaçlarla ilgili üretici ve ithalatçı firmanın istekliye verdiği yetki satıcılık belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmelidir.

4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

ilaçlar Sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış veya aynı amaçla ithaline izin verilmiş olmalıdır.

İlacın bileşimini yapan firma;  bileşimi için kendi ülkesinde Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere aldığı malın geçerli olan onaylı ruhsatı olmalıdır

İlaçlama hizmet işinde kullanılacak ilaçlarla ilgili üretici ve ithalatçı firmanın istekliye verdiği yetki satıcılık belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmelidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Birim alan maliyeti Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan etiket örneğinde belirtilen dozlara göre yapılacaktır.

İlaç orijinal ambalajında sunulacak, ilacın imal tarihi ambalaj üzerinde belirtilecek miadı en az 2 (iki) yıl olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Bürosu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Batman İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü / İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

 

          Mehmet Emin BULUT

        Vali a.

               Genel Sekreter v.

 

 

 

 

 

 

 

 

…/01/2014/V.H.K.İ./V.ÖZEL

…/01/2013/Destek Hiz. Müd./A.ERİN

 

 

banner103
Son Güncelleme: 31.01.2014 09:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.